Preukazovanie bezúhonnosti a spoľahlivosti v SBS

Pracovník súkromenj bezpečnostnej služby

Informácia o zmene zákona o súkromnej bezpečnosti
(v súvislosti s novým zákonom o registri trestov)

Dovoľujeme si informovať všetkých (nových) uchádzačov o zamestnanie a všetkých súčasných zamestnancov strážnej služby, že dňom 01.10.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, v časti týkajúcej sa spôsobu preukazovania bezúhonnosti a spoľahlivosti, a s tým súvisiacich nových povinností prevádzkovateľa, uchádzača o zamestnanie, ako aj zamestnanca strážnej služby.

Zmeny sa týkajú ustanovení § 13 ods. 3,  4, § 19 ods. 8 písm. b), § 22 ods. 2 písm. a),§  22a ods. 2 písm. a), § 29 ods. 2, 3, 4, 5, § 45, § 46 ods. 1, 2, 3, § 47, § 53 ods. 2, § 72 ods. 5, § 73 ods. 2, 3 a § 92 ods. 1 písm. c) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Novelizáciou zákona o súkromnej bezpečnosti zanikla od 01. 10. 2023 pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov povinnosť preukazovať ich bezúhonnosť a spoľahlivosť odpisom z registra trestov. Naďalej však trvá povinnosť pre osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť  mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predložiť doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, a jeho preklad do štátneho jazyka vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu, tak ako je uvedené v § 13 ods. 3 druhá veta zákona o súkromnej bezpečnosti.

Podľa § 13 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti sa ukladá nová povinnosť, na základe ktorej fyzická osoba poskytne úradu alebo krajskému riaditeľstvu Policajného zboru údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Takto poskytnuté údaje budú slúžiť napr. na účely preverenia bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača prihláseného na skúšku odbornej spôsobilosti, osoby ktorá žiada o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, osoby ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania v objektoch osobitnej dôležitosti a v iných prípadoch, keď to zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje.

Odpis z registra trestov podľa § 13 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prvá veta si teda bude pre svoju činnosť zabezpečovať len úrad alebo krajské riaditeľstvo Policajného zboru. 

Novelizačnou zmenou sa taktiež menia povinnosti prevádzkovateľa, uchádzača o zamestnanie a zamestnanca strážnej služby, akým spôsobom a kedy majú preukazovať splnenie podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.

Podľa § 45 zákona o súkromnej bezpečnosti na posúdenie bezúhonnosti je uchádzač o zamestnanie povinný predložiť prevádzkovateľovi pred nástupom do zamestnania doklad alebo čestné vyhlásenie podľa § 13 ods. 3 druhej vety, nie starší ako tri mesiace a následne každé dva roky.

Podľa § 46 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti prevádzkovateľ poučí uchádzača o zamestnanie, že môže zamestnávať len osobu, ktorá je bezúhonná podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti, spoľahlivá podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti, zdravotne spôsobilá podľa § 15 zákona o súkromnej bezpečnosti a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje. O poučení sa vyhotoví záznam, ktorý podpíše uchádzač o zamestnanie.

Podľa § 46 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti je uchádzač o zamestnanie povinný pred nástupom do zamestnania prevádzkovateľovi predložiť čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Podľa § 46 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi neodkladne písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti.

Prevádzkovateľ je podľa § 47 zákona o súkromnej bezpečnosti povinný v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby uschovávať písomnosti týkajúce sa svojich zamestnancov preukazujúce ich bezúhonnosť a spoľahlivosť vrátane písomností podľa § 46 zákona o súkromnej bezpečnosti, prípadne aj písomnosti preukazujúce zdravotnú spôsobilosť a vzdelanie, ak sa vyžadujú, od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

U osôb, ktoré preukázali svoju bezúhonnosť a spoľahlivosť odpisom z registra trestov podľa zákona o súkromnej bezpečnosti platného pred 01. 10. 2023 nevzniká povinnosť dodatočne splniť novo zavedené povinnosti preukázania bezúhonnosti a spoľahlivosti. Pokiaľ u nich vznikne akákoľvek zmena skutočností rozhodujúcich na posúdenie bezúhonnosti a spoľahlivosti, sú povinní postupovať podľa § 46 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti.

© M.A.J.O.R Agency, s.r.o. 2024

banner 30 rokov na trhu

Na slovenskom trhu
od roku 1994

Stovky spokojných partnerov v rôznych segmentoch podnikania

O nás

Ladíme so slovenskou
legislatívou

Naši klienti nie sú postihovaný kontrolnými orgánmi

Certifikáty a licencie

Vníname spoločenskú
zodpovednosť

Spoločne pomáhamé tým, čo pomoc potrebujú

Podporujeme