Čo je dôležité posúdiť, preveriť, zistiť a poznať, pre správne určenie/vypočítanie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ), pre obstaranie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (strážnej služby / SBS)?

foto stanovenie ceny služieb SBS

Pri výberových konaniach prebiehajúcich v štátnych aj súkromných firmách, často krát dochádza k nesprávnemu nastaveniu/určeniu predpokladanej hodnoty obstarávanej zákazky. Dôvody môžu byť rôzne, buď neznalosť mzdových a odvodových povinností určených zákonníkom práce, pre zaradenie pozície pracovník bezpečnostnej služby, alebo zámerné/vedomé nastavenie nízkej PHZ, napríklad z dôvodu nedostatočného množstva finančných zdrojov na pokrytie obstarávanej služby, v tomto prípade SBS.

Principiálne platí, že do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa a započítava všetko, čo s ňou ekonomicky alebo technicky súvisí alebo je od nej neoddeliteľné, a to za celé obdobie, v ktorom sa má plnenie zmluvy realizovať. Pri kalkulovaní PHZ SBS, je veľmi dôležité dôsledne poznať zákonné normy, v oblasti mzdových predpisov, pretože mzdové náklady tvoria viac ako 90% celkovej zmluvnej ceny. Všetky podstatné náklady, pre prevádzkovanie strážnej služby ovplyvňujúce určenie PPZ určuje štát. Jedná sa o určenie miezd, príplatkov, stravného, povinných odvodov a pod.

Zamestnanci  bezpečnostnej služby, musia byť v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z., §120, ods.1, ods.3 a ods. 4 zaraďovaní do príslušného mzdového stupňa náročnosti. Pracovné zaradenie pozície „Pracovník bezpečnostnej služby“, spadá/sa zaraďuje do 2. mzdového stupňa náročnosti. Nedodržanie uvedenej povinnosti, je zo strany zamestnávateľa porušením mzdových a odvodových povinností, ktoré bude, v prípade zistenia sankcionované.

Každoročne, spravidla na jeseň po uzákonení minimálnych mzdových nárokov (MMN) na nasledujúci kalendárny rok, je potrebné zistiť výšku minimálneho mzdového nároku, prislúchajúcemu 2. mzdovému stupňu náročnosti a mzdu od 1. januára nasledujúceho roka a aplikovať v PHZ v správnej výške. Dôležitá je aj povinnosť pridelenia správnej výšky hodinovej sadzby, pre 2. mzdový stupeň náročnosti, v závislosti od zazmluvneného rozsahu vykonávania strážnej služby. Preto je dôležité určiť, či sa v rámci rozsahu výkonov bude jednať o jednozmennú, dvojzmennú, alebo trojzmennú prevádzku strážnej služby. Hodinové sadzby pre jednotlivé typy prevádzok v 2. mzdovom stupni sa od seba odlišujú.

Dôležitou súčasťou správneho určenia PHZ, je aj správne nacenenie a započítanie výšky príplatkov (za prácu v noci 40%MMN, za prácu v sobotu 50% MMN, za prácu v nedeľu 100 % MMN a za prácu vo sviatok vo výške 100%, nie z MMN, ale z priemernej mzdy zamestnanca). Výška priemernej hodinovej sadzby za náhradu práce vo sviatok (vo výške 100%) zamestnanca strážnej služby, nesmie byť nižšia ako základná  hodinová sadzba v 2. mzdovom stupni  v odpracovanej zákonom stanovenej zmennosti. Okrem mzdových veličín, je potrebné pri určovaní PHZ započítať aj ďalšie predpokladané náklady ako napríklad náklady na materiálové a technické vybavenie zákazky, náklady na supervíziu a v neposlednom rade aj predpokladaný primeraný zisk pre prevádzkovateľa bezpečnostnej služby. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ), je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom definovaná, ako celkový predpokladaný obrat bez dane z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť uchádzač/ prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, počas celej doby trvania zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu (PHZ).

© 2023 M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. 

Na slovenskom trhu
od roku 1994

Stovky spokojných partnerov v rôznych segmentoch podnikania

O nás

Ladíme so slovenskou
legislatívou

Naši klienti nie sú postihovaný kontrolnými orgánmi

Certifikáty a licencie

Vníname spoločenskú
zodpovednosť

Spoločne pomáhamé tým, čo pomoc potrebujú

Podporujeme