• Telefónna ústredňa (prepájanie hovorov)

  • Informátorské &  Recepčné služby

  • Kopírovacie služby

  • Poštové služby

  • Správa registratúry a úschova registratúrnych záznamov

Dlhodobá úschova

A/ Uloženie záznamov so znakom „A“ (archívne dokumenty
B/ Uloženie záznamov bez znaku „A“, ktorým neuplynula lehota uloženia vo fyzikálne a bezpečnostne vyhovujúcich priestoroch aj s vypracovaním zoznamu týchto záznamov.
C/ Prevzatie a dlhodobú úschovu osobných spisov a mzdových listov zamestnancov organizácie a iné.

Registratúrny poriadok a plán

Kompletné vypracovanie registratúrneho poriadku v súlade s platnou legislatívou a zabezpečenie predloženia vypracovaného registratúrneho poriadku príslušnému štátnemu archívu na schválenie.
Kompletné vypracovanie registratúrneho plánu v súlade s platnou legislatívou.
Zabezpečujeme dodanie prezentačnej pečiatky , ktorou pôvodca registratúry označuje záznamy.

Poradenstvo a konzultácie

Odborné poradenské a konzultačné služby v oblasti evidencie záznamov, ich usporiadania, uloženia, vyraďovania záznamov, dlhodobej evidencie a ostatné náležitosti spojené s registratúrou a archívníctvom.

Školenia zamestnancov

Školenia zamestnancov organizácie o platných registratúrnych smerniciach v zmysle súčasnosti aktuálnych zákonov, vyhlášok a nariadení:
Zákon č. 395/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 628/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
§ 35 a §36 Zákona č.561/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 395/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, a vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry. Ide o základný dokument o správe registratúry.

Vyhláška č.628/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Táto vyhláška pojednáva o hodnotení záznamov , vyraďovaní registratúrnych záznamov, o preberaní archívnych dokumentov do archívu, o ochrane archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov, o evidencii archívneho dedičstva a o prístupe k archívnym dokumentom.

office_1

ofice_2